§ 1. Klubbens navn er CC FLYING HEROES ÆRØ.

§ 2. Klubbens hjemsted er Ærø kommune. Klubben er underlagt Danmarks Cykle Unions Motionssektion.

§ 3. Som aktive og passive medlemmer kan optages enhver over 10 år. Klubbens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om at slutte sig sammen med 1 eller flere bestående idrætsforeninger på Ærø.

Klubbens medlemmer kan, under eget opsyn, ved klubbens arrangementer medtage børn under 10 år.

§ 4. Klubben varetager i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom, klubmedlemmernes fælles interesse i forbindelse med:

 • At fremme interessen for motionscykling på Ærø
 • At arrangerer fælles ture for medlemmer til motionsarrangementer i ind- og udland
 • At arrangere kursus i cykelbygning, vedligehold og reparation
 • •Sommer og vintertræning
 • At styrke ånd og kammeratlig samvær

§ 5. Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til klubben henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån. Kontingentet opkræves årlig forud for generalforsamlingen.

Et medlem, der ikke har betalt sit medlemskontingent inden generalforsamlingen, betragtes som udmeldt af foreningen.

§ 6. Indmeldelse kan ske ved, at ansøgeren retter henvendelse til kassereren/formanden af klubben. Kontingent/indmeldelses gebyr vedtages på den årlige generalforsamling.

§ 7. Klubbens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens forpligtigelser.

Når et medlem ønsker at ophøre med at være medlem af klubben, kan medlemmet ikke gøre krav gældende mod klubbens formue.

Hvert medlem har på generalforsamling 1 stemme.

Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre ét medlem ønsker afstemningen skal være skriftlig. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personlig fremmøde.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simplet flertal, medmindre vedtægter bestemmer andet. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Blanke stemmer medregnes ikke.

Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig bestemmelse om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for klubbens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 8. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ikke tale- og stemmeberettigede medlemmer af klubben har adgang til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

§ 9. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med minimum 14 dages varsel.

Dagsorden fastsættes af bestyrelsen.

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

 • •Valg af dirigent
 • •Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 • Kassereren fremlægger revideret regnskab
 • Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
 • Fastsættelse af kontingent/indmeldelsesgebyr
 • Valg af 2/3 bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 • •Valg af revisor og revisorsuppleant
 • Eventuelt

Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for påkrævet eller når mindst 25% af medlemmerne, skriftligt, fremsætter ønske herom.

Indkaldelsen skal ske med minimum 14 dages varsel. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

§ 11. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen, for en 2-årig periode. Endvidere vælges en suppleant for en 1-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Lige år vælges:2 bestyrelsesmedlemmer

Ulige år vælges:3 bestyrelsesmedlemmer

§ 12. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to bestyrelses medlemmer finder det nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer eller flere stemmer for et forslag.

§ 13. Klubben tegnes overfor tredjemand af bestyrelsen eller formanden og 1 bestyrelsesmedlem i foreningen.

§ 14. Klubbens regnskab følger kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger revisor og revisorsuppleant.

§ 15. Medlemmernes indbetaling foretages til klubbens konto som angives af bestyrelsen. Klubbens midler indsættes på klubbens konto.

§ 16. Generalforsamlingens beslutning om ændring af klubbens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre 50% af klubbens medlemmer.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling jvf. § 10.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til motions-/idrætslige formål på Ærø.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 19 maj 1993 i Ærøhallen, 5960 Marstal. Sidst revideret og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 20. juni 2021 i Havnegade 25, 5960 Marstal.